Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Natur / Naturområden och naturreservat

Naturområden och naturreservat

I Vimmerby kommun finns mycket fin natur som är viktig att skydda och bevara. Här kan du läsa om nationalparken och de naturreservat, riksintressen, naturminnen och Natura 2000-områden som finns i kommunen.

Nationalpark

Nationalparker har det starkaste skyddet ett område kan få. De bildas för att bevara och skydda naturområden som riskerar att förstöras eller försvinna. I Vimmerby kommun finns en av länets två nationalparker. Det är Norra Kvills nationalpark

Naturreservat

Naturreservat finns för att skydda och bevara värdefull natur, livsmiljöer och arter. I Vimmerby kommun finns två naturreservat. I Vimmerby kommun finns två naturreservat. Det ena är naturreservatet Kvill som omfattar området runt Kvilleken. Det andra är Hässleby-Silverån som ligger i både Vimmerby kommun och Eksjö kommun. 

Riksintresse för naturvården

Områden med riksintresse för naturvården skapas för att skydda området från påtagliga skador mot naturmiljön. I kommunen finns fem områden som anses ha nationellt värde för naturvården. Dessa områden är Djursdalaområdet, Stångån och krönsjöarna, Örsåsa, Norra Kvill med Ydrefors – Rumskullaområdet och Silveråns Dalgång

Naturminnen

Naturminnen är enstaka naturföremål som behöver särskilt skydd eller vård. Oftast handlar det om träd, lövängar, flyttblock eller stenformationer. Det finns fyra naturminnen i Vimmerby kommun. Det är två träd och två flyttblock. Det ena trädet är Kvilleken och det andra är en lönn vid Ungstorp. Det ena flyttblocket är Runkesten i Rumskulla och det andra är Klockesten vid Skansebergen som också kallas Toppesten. 

Natura 2000-områden

Natura-2000 områden skapas för att bevara värdefulla arter och naturtyper som är av gemensamt intresse för alla länder i EU. I Vimmerby kommun finns sju Natura 2000-områden. Dessa är:

Sidan granskad den 28 november 2017