Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Natur / Hotade arter

Hotade arter

Växt- och djurarter i Sverige som riskerar att dö ut samlas i en rödlista. I rödlistan blir de bedömda och sedan kategoriserade utifrån sitt tillstånd. Rödlistan används därför som hjälpmedel för att göra prioriteringar inom naturvården. Den senaste rödlistan fastställdes 2015.

Det är Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som granskar och bedömer Sveriges växt- och djurarter vilket sedan resulterar i en rödlista. Men det är Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten som fastställer dem.

Som grund för granskningen har Artdatabanken flera kriterier som tagits fram av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Kriterierna finns för att kunna göra en objektiv bedömning av arternas risk att dö ut. När man tillämpar kriterierna på förhållandena i Sverige värderar de framför allt risken att arten ska försvinna från landet.

De kategorier som arterna delas in i är:

EX  Extinct Utdöd
RE  Regionally Extinct Nationellt utdöd
CR  Critically Endangered Akut hotad
EN  Endangered Starkt hotad
VU  Vulnerable Sårbar
NT  Near Threatened Nära hotad
DD  Data Deficient Kunskapsbrist
LC  Least Concern Livskraftig
NE  Not Evaluated Inte bedömd
(art som inte bedömts)
NA     Not Applicable Inte tillämplig
(art som inte är inhemsk)

De arter som bedöms vara nationellt utdöda (RE), akut hotade (CR), starkt hotade (EN), sårbara (VU) eller nära hotade (NT) samt arter som det råder kunskapsbrist om (DD) betecknas som rödlistade. De arter som hamnar i kategorierna akut hotade (CR), starkt hotade (EN) eller sårbara (VU) betecknas också som hotade. Arter som är livskraftiga (LC), inte har bedömts (NE) eller inte är tillämpliga (NA) är inte rödlistade men finns ändå med i bedömningen.

Några av de hotade arter som finns i Vimmerby kommun är:

Däggdjur Barbastell (fladdermusart) EN
  Utter NT
  Fransfladdermus VU
Fåglar Backsvala NT
  Mindre hackspett NT
  Havsörn NT
Kärlväxter Slåttergubbe VU
  Röd skogslilja VU
  Ryl EN
  Ask EN
  Fältgentiana EN
  Knärot NT
  Klotgräs VU
  Mosippa EN
  Alm CR
  Backsippa VU
Kräldjur Sandödla VU
  Hasselsnok VU
Blötdjur Flodpärlmussla EN
Sidan granskad den 13 april 2018

Kontakt