Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Vanvårdad fastighet

Vanvårdad fastighet

Som fastighetsägare ska du sköta och underhålla dina byggnader och din tomt så att dess utformning och funktionsmässiga egenskaper i huvudsak bevaras. Ändringar av en byggnad ska alltid göras med försiktighet och underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadens värde, bland annat utifrån ett historiskt och konstnärligt perspektiv.

Du ska även sköta din tomt så att den hålls i vårdat skick, oavsett om den används eller inte. Den ska skötas så att risken för olycksfall begränsas och så att det inte uppstår olägenheter för din omgivning och för trafiken i området.

En tomt eller byggnad som är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Ett sådant byggnadsverk får inte förvanskas så att dessa värden försvinner, speciellt inte om byggnadsverket ingår i skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

Är du osäker på om det du planerar förvanskar din fastighet så är du välkommen att kontakta oss på miljö- och byggnadsförvaltningen för tips och råd..

Sidan granskad den 6 november 2017

Kontakt