Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Verksamhet med hälsoskydd / Skolor och förskolor

Skolor och förskolor

Anmälningsplikt gäller alla former av undervisning/barnomsorg

Anmälan

Vid uppstart av undervisningslokaler ska det göras en anmälan till miljöförvaltningen. Anmälan ska komma in cirka sex veckort innan starten.

Anmälningsplikten gäller:

 • Förskola
 • Öppen förskola
 • Fritidshem
 • Öppen fritidsverksamhet
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Särskola
 • Specialskola
 • Fristående skola
 • Resurscenter

 För blankett, se högerkolumnen

Allmänna hänsynsregler som berör dig!

Miljöbalkens andra kapitel beskriver de allmänna hänsynsreglerna. Dessa gäller för såväl enskilda människor som för de som utövar någon form av verksamhet, t.ex. skola.

Bevisbörderegeln innebär att du ska kunna visa att du följer de skyldigheter som finns i miljöbalkens andra kapitel.

Kunskapskravet innebär att du måste skaffa dig relevant kunskap om din verksamhet så att människor och miljö skyddas mot skador och olägenheter. 

Försiktighetsprincipen innebär att du måste göra det som är nödvändigt för att förhindra att din verksamhet orsakar skador eller olägenheter för miljön och människors hälsa.

Hushållningsprincipen innebär att du ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt, återvinna och återanvända när möjligheten finns och i första hand använda förnybara energikällor

Produktvalsprincipen
innebär att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan misstänkas orsaka risker för människors hälsa eller miljön. Ersätt dessa med mindre farliga produkter. Detta gäller exempelvis kosmetiska produkter.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att verksamheterna själva kontrollerar sina rutiner. Kontrollen ska dokumenteras regelbundet och vara skriftlig.

Miljösanktionsavgifter

Vissa brott mot miljöbalkens bestämmelser och regler har belagts med en så kallad miljösanktionsavgift. När ett sådant brott konstateras skall kommunen besluta om att ta ut en miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas omedelbart även om beslutet överklagas. Beloppet för en miljösanktionsavgift är densamma i hela landet och avgiften tillfaller staten.
Miljösanktionsavgiften för att starta ovan beskrivna verksamheter innan anmälan gjorts till miljö- och byggnämnden är för närvarande 3 000 kr.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 10 oktober 2014

Kontakt