Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Verksamhet med hälsoskydd / Hygienlokaler

Hygienlokaler

Måste du anmäla din verksamhet?

Om du ska bedriva hygieniska behandlingar för allmänheten i dina lokaler, som exempelvis fotvård, skönhetsvård, piercing eller tatuering, är du skyldig att anmäla detta till miljöförvaltningen. Anmälningsplikten beror på att detta är verksamheter som använder sig av olika typer av skärande eller stickande verktyg som kan innebära risk för blodsmitta. Exempel på sådana verktyg är skalpeller, akupunkturnålar och piercingverktyg. Du måste anmäla både fasta och flyttbara verksamheter. Det finns vissa hygieniska verksamheter som inte är anmälningspliktiga, exempelvis frisör och sjukgymnastik.

Din anmälan ska vara skriftlig. Avgiften för anmälan är enligt Vimmerby kommuns miljötaxa, se högerkolumnen. Du får starta din verksamhet tidigast sex veckor efter att du har gjort din anmälan, om inte miljöförvaltningen bestämmer något annat. I högerkolumnen hittar du anmälningsblankett och information om vad du ska bifoga din anmälan.

Skicka din anmälan till:

Miljöförvaltningen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Tillsyn enligt miljöbalken

Oavsett om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte måste du följa de allmänna hänsynsreglerna och bestämmelserna i miljöbalken. Miljö- och byggnämnden har till uppgift att prioritera tillsynen av lokaler där hygieniska behandlingar utförs. Därför är det viktigt att du följer de bestämmelser som finns. Vi rekommenderar också att du kontaktar oss på miljöförvaltningen innan du startar din verksamhet. Då kan vi ge tips och råd på vad du ska tänka på inför tillsynsbesöken.

I tillsynsplanen finns angivet med vilken intervall vi genomför tillsynsbesöken. Du betalar en besöksavgift enligt gällande taxa.

I miljöbalken finns det viktiga begreppet "olägenhet för människors hälsa". Begreppet förklaras så här: "Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Det är viktigt att du bedriver din verksamhet på ett sätt som inte utgör olägenheter för människors hälsa.

Allmänna hänsynsregler som berör dig

De allmänna hänsynsreglerna som finns i miljöbalken gäller bland annat för alla som bedriver någon form av verksamhet för hygienisk behandling.

Bevisbörderegeln innebär att du ska kunna visa att du följer de skyldigheter som finns i miljöbalkens andra kapitel.

Kunskapskravet innebär att du ska kunna visa att du måste skaffa dig relevant kunskap om din verksamhet så att människor och miljö skyddas mot skador och olägenheter.

Försiktighetsprincipen innebär att du måste göra det som är nödvändigt för att förhinda att din verksamhet orsakar skador eller olägenheter för miljön och för människors hälsa.

Hushållningsprincipen innebär att du ska använda råvaror och energi så effektivt som möjligt, återvinna och återanvända när möjligheten finns och i första hand använda förnybara energikällor.

Produktvalsprincipen innebär att du ska undvika att använda kemiska produkter som kan misstänkas orsaka risker för människors hälsa eller miljön. Ersätt dessa med mindre farliga produkter. Detta gäller exempelvis kosmetiska produkter.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att varje verksamhet själva kontrollerar sina rutiner. Kontrollen ska dokumenteras regelbundet och vara skriftlig.

Miljösanktionsavgifter

Vissa överträdelser av bestämmelser i miljöbalken har belagts med en så kallad miljösanktionsavgift. När en sådan överträdelse konstateras skall kommunen besluta om att ta ut en miljösanktionsavgift som för närvarande ligger på 3.000:-. Beloppet för en miljösanktionsavgift är densamma i hela landet och avgiften tillfaller staten.

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2014