Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Verksamhet med hälsoskydd / Egenkontroll för hälsoskydd

Egenkontroll för hälsoskydd

Alla som har en verksamhet är skyldiga att bedriva egenkontroll. Detta regleras i miljöbalken. Egenkontrollen innebär en skyldighet att kontinuerligt planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljö.

Exempel på frågeställningar för egenkontrollen

 1. Vilka rutiner har vi för att upprätthålla god hygien i samband med behandling? Hur kontrollerar vi att dessa åtgärder är tillräckliga?
 2. Påverkar eller riskerar vår verksamhet att påverka människor och miljö? I så fall hur, smittorisk, allergirisk, buller, utsläpp etc?
 3. Vilka lagar och regler styr vår verksamhet?
 4. Vem inom verksamheten är ansvarig för att hygien- och miljöåtgärder vidtas?
 5. Vilken kompetens inom hälsoskyddsområdet har vi inom verksamheten, behöver vi fortbildning?
 6. Vad har vi för rutiner kring städ, tvätt och övrig rengöring? Hur kontrollerar vi att dessa åtgärder är tillräckliga?
 7. Hur hanteras och förvaras kemikalierna inom vår verksamhet?
 8. Är det möjligt att byta ut kemikalier mot mindre farliga alternativ?
 9. Kan vi minska förbrukningen av kemikalier, energi, transporter och råvaror?
 10. Vilka typer av avfall ger vår verksamhet upphov till? Hur hanteras avfallet idag, kan rutinerna förbättras, mängderna minskas, mer återanvändas etc?
 11. Vilka rutiner har vi för oförutsedda händelser t.ex. misstanke om smitta?
 12. Finns det rutiner för att behandla inkommande klagomål och synpunkter på verksamheten?
 13. Hur har vi dokumenterat ovanstående egenkontroll? Kan vi visa att vi har en fungerande egenkontroll för kunder och tillsynsmyndighet?

Mer preciserade krav för anmälningspliktig verksamhet

Har du en anmälningspliktig verksamhet omfattas den dessutom av förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). I denna förordning preciseras kraven på egenkontrollen. Framförallt lyfts fyra områden fram:

 1. Organisatoriskt ansvar
 2. Rutiner för fortlöpande kontroll
 3. Anmälan om driftsstörning
 4. Förteckning över kemikalier

Organisatoriskt ansvar

Organisatoriskt ansvar innebär att det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller verksamheten enligt miljöbalken samt föreskrifter, domar och beslut fattade med stöd av balken. Detta är särskilt viktigt om flera utövare bedriver anmälningspliktig verksamhet "under samma tak", vilket är vanligt hos till exempel frisörer.

Rutiner för fortlöpande kontroll

Rutiner för fortlöpande kontroll innebär att man har en skyldighet att kontrollera utrustning och verksamhet. Rutinerna ska vara dokumenterade. Exempel på rutiner som bör finnas är skötsel (till exempel städning, tvätt och övrig hygien), regelbunden översyn av utrustning, fysiska skyddsåtgärder osv. Förutom faktiska åtgärder ska rutinerna även innehålla angivelser om hur ofta åtgärden sker. Kontrollerna enligt utformade rutiner ska dokumenteras.

Anmälan om driftstörning

En eventuell driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljö ska omgående rapporteras till miljöförvaltningen. Exempel på driftstörning som ska rapporteras är misstanke om att människor blivit smittade eller utsatta för annan olägenhet i samband med behandling i verksamheten.

Förteckning över kemikalier

En förteckning över kemiska produkter innebär att alla kemikalier som används i verksamheten ska finnas på en lista. Listan ska uppdateras regelbundet, till exempel en gång per år, och innehålla namn på produkten, användningsområde, använda mängder per år, information om produktens skadlighet för människa och miljö.

Säkerhetsdatablad ska finnas för alla faromärkta kemikalier i förteckningen. Bladen ska vara uppdaterade och uppfylla Kemikalieinspektionens föreskrifter. Även behandlingsvätskor som är märkta organiska eller naturliga är kemikalier och ska tas upp i förteckningen.

Sidan granskad den 4 januari 2012

Kontakt