Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Bygglov eller anmälan / Strandskydd

Strandskydd

Strandskydd gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten såväl på land som i vattnet och omfattar även undervattensmiljön. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

 

Strandskyddet innebär att du inte får vidta en rad åtgärder inom det skyddade området. Du får till exempel inte:

 • Bygga nytt
 • Ändra användning för befintliga byggnader
 • Utöka din privata zon eller hemfridszon
 • Gräva eller förbereda för byggnationer
 • Utföra anläggningar eller anordningar utan dispens i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten. Det kan till exempel handla om att uppföra bryggor, pirar, muddring, vägar och parkeringsplatser, eller att fälla mer än enstaka träd.

Du kan också behöva dispens för om- och tillbyggnader, beroende på om byggnationen påverkar hemfridszonen. Hemfridszonen är det privata område kring till exempel ett hus där allemansrätten inte gäller.

Du kan ansöka om dispens från strandskyddet

Du kan söka dispens, det vill säga undantag, från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. Du ansöker om strandskyddsdispens genom att fylla i blanketten ”Ansökan om strandskyddsdispens”, som du hittar till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

För att du ska kunna få dispens måste du ange minst ett av följande särskilda skäl:

 • området är redan ianspråktaget
 • området är väl avskilt från stranden av, till exempel, en större väg eller järnväg
 • området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten
 • området behövs för att utvidga en pågående verksamhet
 • området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet
 • området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse

För att du ska kunna få dispens får du heller inte försämra allmänhetens tillgång till strandområden eller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet.

Vad kostar det att ansöka om strandskyddsdispens?
Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift på 7 168 kronor för att handlägga en ansökan om strandskyddsdispens. Avgiften baseras på fastställd taxa av kommunfullmäktige.

Det finns undantag från strandskyddet

I Kalmar län finns ett undantag från strandskyddsbestämmelserna där förbudet inte gäller. Det är länsstyrelsen som har beslutat om att man inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter får uppföra komplementbyggnader inom sin egen tomtplats utan dispens från strandskyddet.

Det finns även generella undantag från strandskyddet för jord- och skogsbruksnäringar där dispens inte behövs. Du kan kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information.

Vill du lära dig mer om strandskyddet?

Till höger på denna sida finns en länk till en gratis webbutbildning om strandskydd. Utbildningen lär dig mer om strandskyddsreglerna och varför de finns. Du får också veta hur en ansökan om dispens går till. Utbildningen är cirka 20-30 minuter lång och kommer från Strandskyddsdelegationen.

Sidan granskad den 5 september 2017

Kontakt