Du är här: Hem / Barn & utbildning / Förskola / Förskolor / Lundens förskola

Lundens förskola

Lunden är en nybyggd förskola i Vimmerby kommun belägen på Bysjövägen 1. I augusti 2013 flyttade vi vår verksamhet från förskolorna Vitsippan, Hattstugan, Tallen och Paviljongerna till Lundens förskola.

Lundens förskola består av 3 arbetslag med cirka 40 barn i varje arbetslag. I varje arbetslag finns det 7 pedagoger. Varje arbetslag är sedan uppdelade i 2 mindre grupper varav det ena består av yngre barn och det andra av äldre barn.

Varje grupp har sin egen hemvist, men de samarbetar grupperna emellan både med den pedagogiska verksamheten och med praktiska saker såsom öppning och stängning av förskolan.

Vi har en stor och härlig gård med möjlighet för barnen att använda sin fantasi och få utlopp för sitt rörelsebehov. Vi har även närhet till skogen vilket ger oss ännu ett komplement i barnens lärmiljöer. Omkring 75 procent av personalen har en utbildning i utomhuspedagogik vilket ger en trygg och aktiv lärmiljö ute.

På förskolan finns ett mottagningskök där personal från kostenheten jobbar. Maten lagas från grunden i centralköket på Vimarskolan och värms sedan på plats. Barnen äter tre mål mat under dagen i en gemensam matsal fördelade på olika tider.

Som utgångspunkt för allt det pedagogiska arbetet som sker i vår förskola, har vi Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) och skollagen (2010:800). Vi utgår ifrån barnens intressen och behov för att hitta rätt fokus på arbetssätten som vi tänker bedriva på Lundens förskola. Vi har en gemensam grundsyn och jobbar aktivt med vår likabehandlingsplan som stommen i arbetet. Utrymme finns också för fri tolkning utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. I våra temaarbeten ingår både matematik och språk på ett lekfullt och lärorikt sätt. Vi har personal som har utbildning i ”Nya språket lyfter” och ”Tidig matematik ”. Självklart ingår även NTA (naturvetenskap och teknik för alla) sång och musik, drama och skapande i vår verksamhet. Genom att använda leken och barnens intressen hittar vi ett lustfyllt lärande. Våra lokaler är väl planerade och genomtänkta med stora möjligheter för ett pedagogiskt arbetssätt med de lärande miljöer vi skapar.

Förskolan utvärderar ständigt sin verksamhet genom utvecklingssamtal, enkäter, månadsbrev och föräldramöten. Dessa ger oss återkoppling av verksamheten utöver den viktiga, dagliga kontakten med föräldrar. Vi dokumenterar också ständigt vår verksamhet på olika sätt och med olika medel, både i bild, text, sång, skapande, tecken, rörelse m.m.

Trygga barn är glada och nyfikna barn. Vi lägger stort fokus på inskolningarna både för barnen och för deras föräldrar. De ska känna sig välkomna och trygga med närvarande och engagerade pedagoger.

Områdesledningen har ordet

Under denna rubrik kommer områdesledningen fortsättningsvis ge aktuell information om vad som är på gång i skolområde ÖST. Informationen kommer att uppdateras, ca 2-3 ggr/termin.

Skolinspektionen: Under vårterminen 2014 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av skolorna i Vimmerby kommun. Under hösten 2014 kommer tillsyn att ske på förskolor och fritidshem. Syftet med tillsynen är att göra en helhetsbedömning av verksamheten och synliggöra förbättringsområden.

Nationella prov: Varje år genomförs nationella prov i åk 3, 6 och 9. I åk 3 genomförs dessa i matematik, svenska och svenska som andraspråk under perioden 10 mars – 16 maj 2014. I åk 6 och 9 är det fastställda datum för proven, se aktuella ämnen och provdatum. Inga ledigheter beviljas under dessa provdatum.

Förskolan, Skolverket har tagit fram nya allmänna råd för förskolan. Dessa har tagits fram dels för att lagstiftningen ändrats och att läroplanen för förskolan har förtydligats och dels för att stödja och ge vägledning för huvudmän, förskolechefer och personal i arbetet för att öka måluppfyllelsen i förskolan. Dessa allmänna råd utgår ifrån prioriterade områden som Skolverket identifierat och omfattar Styrning och ledning, Barngruppens och miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet, Särskilt stöd och Samarbete med hemmet.

Det var allt för denna gång, hör gärna av dig om du har tankar kring ditt barns situation och/eller lärande.

Områdesledningen skolområde ÖST

 

 

Sidan uppdaterad den 19 mars 2014

Kontakt

Besöksadress och telefon

Bysjövägen 1
598 30 Vimmerby

Lilla grodan 0492-76 95 35
Stora Grodan 0492-76 95 76
Lilla igelkotten 0492-76 92 00
Stora Igelkotten 0492-76 92 01
Lilla ekorren 0492-76 91 85
Stora ekorren 0492-76 91 98